પાઇપ નિષ્ણાત

ઉત્પાદનનો 15 વર્ષનો અનુભવ

ફેક્ટરી ટૂર

ભાગ 1: મશીન ભાગ

ભાગ 2: Hdpe પાઇપ

ભાગ 3: સ્ટીલ વેશ Hdpe પાઇપ

ભાગ 4: ઇલેક્ટ્રો ફ્યુઝન ફિટિંગ

ભાગ 5: પોર મેશ સ્ટીલ સ્ટ્રીપ કમ્પોઝિટ એચડીપીઇ પાઇપ

ભાગ 6: Hdpe પાઇપ ફિટિંગ